Biểu mẫu visa

Biểu mẫu visa

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản

  Mẫu NA13 dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam. Trên mẫu cần đính kèm ảnh . Phải có xác nhận của công an xã phường vào mẫu đơn NA13. Tải mẫu NA13 tại ...
XIN VISA LẤY TẠI NƯỚC NGOÀI CÓ BẢO LÃNH

Biểu mẫu Na12- ban hành theo TT04/2015 TT- BCA  ngày 5-1-2015 Hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 2 năm 2015. Mẫu này dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu xin Tạm ...
biểu mẫu visa

Mẫu này dùng khi công dân Việt Nam bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú. Biểu mẫu Na11- ban hành theo TT04/2015 TT- BCA  ngày 5-1-2015 Hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 2 năm 2015. Trên ...

Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực Ban hành kèm theo thông tư 04/2015. Đang có hiệu lực áp dụng. Mẫu Danh sách miễn thị thực Na10 cần đóng dấu ký tên của cơ quan. ...
visa điện tử

Mẫu N5 này ban hành theo TT04/2015 TT- BCA  ngày 5-1-2015 Hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 2 năm 2015. Tải mẫu NA5 tại:  DOWNLOAD  Hướng dẫn luật xuất nhập cảnh Điền mẫu tờ khai này khi ...
miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản

                                                                                                                            Mẫu (Form) NA4                                                                        Ban hành kèm theo thông  tư  số  04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01  năm  2015     …., ngày….. tháng….năm…..   PHIẾU YÊU CẦU ĐIỆN BÁO   Kính gửi: Cục Quản ...
TQuy định về biểu mẫu xuất nhập cảnh, cư trú

Ảnh – photo 4×6 cm See notes (2)   Mẫu (Form) NA9 Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA                                                                                                                                                    ngày 05 tháng  01 năm  2015                                      TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY ...
biểu mẫu visa

Mẫu (Form) NA8 Mẫu NA8 – Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài Ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 Sử dụng trong trường hợp ...
biểu mẫu visa

Mẫu NA6, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 . Biểu mẫu này ...
biểu mẫu visa

Biểu mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015. Biểu mẫu này dùng cá ...