Có được ủy quyền cho người khác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp không?

Ủy quyền xin lý lịch tư pháp

Ủy quyền xin lý lịch tư pháp