Danh sách khách sạn đủ điều kiện cách ly phòng chống covid 19 theo công bố của sơ y tế Hà Nội