Dịch vụ Xác nhận lãnh sự Hàn quốc, hợp pháp lãnh sự 2015