Dịch vụ xin cấp đổi giấy phép lao động, xin cấp lại giấy phép lao động do thay đổi số hộ chiếu