gia hạn visa, cấp mới, cấp đổi Visa Viet Nam.

gia hạn visa, cấp mới, cấp đổi Visa Viet Nam.

gia hạn cấp đổi visagia hạn cấp đổi visa

gia hạn visa bảng giá 2015

Chi tiết từng loại ký hiệu visa được gia hạn , quy định miễn thị thực, miễn visa 2015.

THUTUCGIAHANVISA 09021 837-55

 

Quốc tịch thường + Quốc tịch Châu Âu ( Nhập cảnh 3-6 tháng trở lại)

ORDINARY NATION +EUROPE NATION (3-6 months)

Vào theo diện  miễn visa- miễn thị thực theo quy chế quốc gia  ( Không phải làm Visa khi nhập cảnh) danh sách:                              các nước được miễn thi thực Việt Nam.

( VISA –FREE when entrying Vietnam) Listing of countries that  do-not requie visa
1.Nhập cảnh theo diện Miễn Thị Thực ( Áp dụng Miễn đơn phương ).

các nước miễn thị thực đơn phương

Miễn đơn phương 15 ngày hoặc 30 ngày. Nhập cảnh Việt Nam theo quy chế miễn đơn phương với thời hạn miễn visa theo quy định.

Hạn chế ở lần nhập cảnh tiếp theo là phải cách 30 ngày kể từ ngày xuất cảnh cuối cùng mới được tiếp tục nhập cảnh bằng miễn đơn phương.

Entering Vietnam with visa waiver ( Vietnam unilateral visa exemption)

 

Cấp lưu trú 15 ngày : 80$

Extension stay 15 days: 80$

 

Cấp mới 1 tháng 1 lần : Tạm dừng

Renewal 1 month single: stop provionally

 

Cấp mới 3 tháng 1 lần : Tạm dừng

Renewal 3 month single: stop provionally

 

Cấp mới 3 tháng nhiều lần: Tạm dừng

Renewal 3 months multiple: stop provionally

 

2.Nhâp cảnh theo diện Miễn Thị Thực ( Áp dụng Miễn song phương).

 

miễn thị thực song phương

Entering Vietnam with visa waiver ( Vietnam bilateral visa exemption)

 

Cấp lưu trú 15 ngày : 80$

Extension stay 15 days: 80$

 

Cấp mới 1 tháng 1 lần : 160$

Renewal 1 month single: 160$

 

Cấp mới 3 tháng 1 lần : 235$

Renewal 3 months single: 235$

 

Cấp mới 3 tháng nhiều lần: 295$

Renewal 3 months multiple: 295$

 

3. Visa Du lịch (DL) Cấp ở Đại sứ quán -Cửa khẩu

cấp visa du lịch

Tourist visa (DL) issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival

 

Gia hạn lưu trú 1 tháng: 150$

Extension stay 1 month: 150$

 

Gia hạn lưu trú 3 tháng: 270$

Extension stay 3 month: 270$

 

Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 370$

Renewal 3 months multiple: 370$

 

4.Visa DN- VR- B3  Cấp ở Đại sứ quán- Cửa khẩu

ký hiệu DN

DN, VR, B3 visa issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival

 

Cấp mới 1 tháng 1 lần : Không làm

Renewal 1 month single: N/A

 

Gia hạn lưu trú 1 tháng : 150$

Extension stay 1 month: 150$

 

Gia hạn lưu trú 3 tháng ; 270$

Extension stay 3 months: 270$

 

Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 390$

Renewal 3 months multiple: 390$

 

5. Các trường hợp Visa cấp tại Việt nam+…Điều kiện ( Đã từng gia hạn tại các Phòng quản lý xuất nhập cảnh của Tỉnh…)

dấu lưu trú

Other visa cases which are issued in Vietnam or extension in provinces 

 

Gia hạn lưu trú 10 ngày: 80$

Extension stay 10 dáy: 80$

 

Gia hạn lưu trú 30 ngày: 150$

Extension stay 30 days: 150$

 

Cấp mới 1 tháng : Tạm dừng

Renewal 1 month single: N/A

 

Gia hạn lưu trú 3 tháng : 310$

Extension stay 3 months: 310$

 

Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần :  410$

Renewal 3 months multiple: 410$

*Điều kiện chung để gia hạn Visa Việt nam

General conditions for visa extension in Vietnam

Visa còn giá trị ở lại Việt nam

Vietnamese visa is still valided

Hộ chiếu gốc

Original passport

Địa chỉ lưu trú chính xác ghi ra tờ giấy

Staying adrress in Vietnam

Thời gian: 6-9 ngày làm việc.

Duration for processing: 6-9 working days

Ký hiệu trên thẻ tạm trú, ký hiệu visa : TT, VR, DH, LV, LĐ, DN, VP, NG1, NG2, HN, DL, TT, ĐT, NN1, NN2, NN3, SQ, PV1, Pv2

3. Lưu ý: Với những trường hợp ở quá hạn hoặc các quốc tịch Châu phi, Châu Mỹ, Đạo hồi để được tư vấn miễn phí.

Notice: In case of out of validality or other nationalities such as: AFRICA, AMERICA, ISLAM, please feel free to contact us to know more information