Quy định giấy phép lao động

Quy định giấy phép lao động

Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài- Mẫu số 02/PLI ban hành kèm nghị định 152/ NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021 TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Số: ………… V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ..………, ngày …. tháng …. năm ……. ...

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ban hành kèm theo nghị định 152/2020/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 15/02/2021 Mẫu số 11/PLI TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

Theo quy định mới nhất tại nghị định 152//2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/02/2021, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động ...
Giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Công ty, doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc lâu dài tại công ty Giấy phép lao động người nước ngoài trong công ty bị hư hỏng, lạc mất, cần thay đổi ...

Giấy phép lao động được xem là giấy tờ cần thiết để người nước ngoài làm việc tại công ty Việt Nam. Ngoài những trường hợp được miễn giấy phép lao động thì chủ công ty Việt Nam ...
Gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động bao ...
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Điều kiện cấp giấy phép lao động theo Nghị định 11/2016 về giấy phép lao động- hướng dẫn luật lao động về lao động nước ngoài đã có hiệu lực và bắt đầu áp dụng. Việc xin giấy phép ...
Gia hạn giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên theo quy định của Bộ luật lao động và Nghị định mới nhất số ...
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội

Nghị định 11/2016 về giấy phép lao động- hướng dẫn luật lao động về lao động nước ngoài đã có hiệu lực và bắt đầu áp dụng. Việc xin giấy phép lao động cần cập nhật ngay nội ...