Hướng dẫn nhập cảnh Việt Nam bằng miễn thị thực

Hướng dẫn nhập cảnh Việt Nam bằng miễn thị thực

Miễn thị thực Việt NamMiễn thị thực Việt Nam

Để làm thủ tục nhập cảnh bằng miễn thị thực cần những giấy tờ gì? Thủ tục được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thủ tục nhập cảnh bằng miễn thị thực.

Điều kiện để được nhập cảnh bằng miễn thị thực

– Người mang hộ chiếu quốc gia  Đông Nam Á (Asia), Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, Belarus, Đức, Anh, Italy và Tây Ban Nha.

– Người đã được cấp Giấy miễn thị thực 5 năm

Thủ tục cấp miễn thị thực 5 năm

Mẫu tờ khai xin cấp miễn thị thực N19

 

                                                                                                                                                            Mẫu N19

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

APPLICATION FORM FOR CERTIFICATE OF VISA EXEMPTION

Ảnh

photo

4x6cm

(2)

 

1. Họ và tên trong hộ chiếu/giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp (viết chữ in hoa)  

Full name, as it appears in your foreign Passport/Permanent Residence Document

(In capital letters)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Ngày sinh…………………../………………/………………………..

Date of birth (D, M, Y)

                                      

3. Giới tính            Nam:          Nữ:             

Sex                    Male                Female    

4. Nơi sinh   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Place of birth

 

5. Quốc tịch hiện nay …………………………                  Quốc tịch gốc……………………………..

    Nationality at present                                              Nationality at birth

6. Hộ chiếu /giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp

   Foreign Passport/Permanent Residence Document           

Số………………………………………………………………….       Giá trị đến……../……../……………………

No:                                                                 Date of expiry (D, M, Y)    

    Cơ quan cấp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Issuing Authority

 

7. Nghề nghiệp………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    Occupation

8. Địa chỉ thường trú hiện nay …………………………………………………………………………………………… …………..…..…

Permanent residence address at present

…………………………………………………………………………………. Điện thoại ……………………………………………………………

                                                                               Telephone number

9. Địa chỉ ở Việt Nam

    Address in Viet Nam

    a.Địa chỉ thường trú  trước khi ra nước ngoài (nếu có)

Permanent residence address before residing abroad (if any)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………….….

    b.Địa chỉ  dùng cho nhà chức trách liên hệ khi cần thiết……………………………………………………….

  Contact address for Authorities as needed

……………………………………………………………………………..……..     Điện thoại ………………………………….….

                                                                                  Telephone number

 

10. Trẻ em (dưới 14 tuổi) đi cùng hộ chiếu/ giấy tờ thường trú (họ tên, giới tính,   ngày  sinh)

      Accompanying Children (under 14 years old) included in the applicant’s Passport/ Permanent Residence Document traveling with (full name, sex, date of birth)

a. …………………………….……………………………………………………………………………………………..…………………………….……..

b. …………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………….……..

 

11. Giấy tờ qui định tại khoản 2 hoặc 3 Điều 4 Quy chế về miễn thị thực cho người

      Việt Nam định cư ở nước ngoài.

     Documents mentioned in the Article 4 (2) or Article 4 (3) of the Regulation on Visa Exemption for the Vietnamese resident abroad.

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tôi cam đoan nội dung khai trên là đúng và đầy đủ.

       I declare that the information I have given on this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief.

 

………………………………………………, ngày……..tháng ….. năm …..……

                                          Place and date (D, M, Y) of application

                                     Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

                                                                         Applicant’s signature and full name

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ghi chú  (1),(2)

     Notes on the marks (1), (2)

 

(1) Mỗi người khai 1 bản kèm theo hộ chiếu/ giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị như qui định của Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Each person fills one form enclosing with a valid foreign Passport/Permanent Residence Document in accordance with the Regulation on Visa Exemption for the Vietnamese resident abroad.

(2)ảnh màu mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, dán 01 tấm ảnh vào tờ khai, 01 tấm ảnh rời.

Recent colored photo, directly facing the camera, without hat or dark glasses (stick 01 photo on the Application Form and enclose 01 photo separately).

 

Legal ANT- đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài, quý vị có nhu cầu về dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết.