Mẫu NA14 ban hành kèm theo TT04/2015/TT- BCA

Mẫu NA14 ban hành kèm theo TT04/2015/TT- BCA

biểu mẫu visa

Đề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài. Form mẫu NA14 ban hành kèm theo TT04/2015/TT- BCA. Ngày 5-1-2015 Hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 2 năm 2015

Trên mẫu na14 phải có đóng dấu chữ ký của cơ quan tổ chức làm đơn.

Tải mẫu NA14 tại đây:  DOWNLOAD

 

                Ban hành kèm theo thông  tư  số  04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01 năm  2015

 

………….…………(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: …………….

 

         ………………, ngày …….. tháng …….. năm ……….

Kính gửi : ……………………………………………………..  (2)

 

Đề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho……. người nước ngoài, cụ thể như sau:

 

SốTT Họ tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu/thẻ tạm trú/thẻ thường trú số Nghề nghiệp, chức vụ

 

– Địa chỉ tạm trú/ thường trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Khách của cơ quan/ tổ chức: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Xin vào khu vực: …………………………………………………………………………………………………………

Thời gian: từ ngày ………………………………đến ngày ……………………..số lần ……………………

Mục đích: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Người hướng dẫn:

Họ tên: …………………………………………………………………… chức vụ: ……………………………….

Giấy chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………

cấp ngày………………………………………. cơ quan cấp……………………………………………………..

Nơi làm việc: …………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Nơi nhận:                                                                           Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

Gọi hướng dẫn ghi tài liệu: 0946639599

 

(1) Tên cơ quan, tổ chức;

(2) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có khu vực cấm, khu vực biên giới.