Tải Mẫu NA17 khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Tải Mẫu NA17 khai báo tạm trú cho người nước ngoài

visa điện tử

Mẫu Na17 này ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn luật xuất nhập cảnh 2015.

Xem chi tiết luật xuất nhập cảnh tại đây.

Tải mẫu NA17 tại đây:  DOWNLOAD 

 

 

                                                                                                                                                           Mẫu (Form) NA17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01 năm  2015

Tên cơ sở lưu trú:……   ……………… (1)Địa chỉ:……………………..…………………

Điện thoại:…………………………..………..

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc

………., ngày…….tháng…..năm……                        

  

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: …………………………….

 

 

STT Họ Tên Giới tính Sinh ngày,        t     tháng,       năm Quốc tịch Loại, số hộ chiếu(2) Loại, thời hạn, số, ngày cấp, cơ quan cấp thị thực(3) Ngày, cửa khẩu nhập cảnh(4) Mục đích nhập cảnh  Tạm trú (từ ngày đến ngày)
Nam Nữ 

 

 

Xác nhận (của đơn vị tiếp nhận) Đại diện cơ sở lưu trú(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 Ghi chú:

 (1) Cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà  riêng, hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

(2): Ghi rõ số, loại hộ chiếu (phổ thông, công vụ…);

(3): Nếu nhập cảnh theo diện miễn thị thực thì ghi “Miễn thị thực”; nhập cảnh bằng giấy tờ khác thì ghi rõ theo thứ tự: loại giấy tờ (thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ ABTC), số, thời hạn, ngày cấp, cơ quan cấp.

(4): Ghi ngày, tháng, năm, cửa khẩu nhập cảnh lần gần nhất;