Mẫu NA3 Đơn bảo lãnh nhập cảnh cho người nước ngoài

Mẫu NA3 Đơn bảo lãnh nhập cảnh cho người nước ngoài

biểu mẫu visa
Mẫu (Form) NA3
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VIỆT NAM (1)

SPONSORING APPLICATION FORM FOR FOREIGN FAMILY MEMBERS

TO ENTER VIET NAM

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

To: Immigration Department – Ministry of Public Security

I- Người bảo lãnh (The sponsor):

1-Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………….

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính: Nam o Nữ o 3- Sinh ngày …. tháng …. năm…………………
Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: …………………………5- Quốc tịch hiện nay: ………………………….

Nationality at birth                                     Current nationality

6- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số (2):..

Identity card/Passport/Permanent or Temporary Resident Card number

Ngày cấp: …./…. /…..                                    Cơ quan cấp: ……………………………….

Issuing date (Day, Month, Year)                     Issuing authority

7- Nghề nghiệp:………………………

Occupation

8- Nơi làm việc (nếu có)……………………………………………………………………………………….

Employer and business address (if any)

9- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam (3):………………………………………………………….

Permanent/temporary residential address in Viet Nam

10- Điện thoại liên hệ/Email:…………………………………………………………………………………

Contact telephone number/Email

II/- Người nước ngoài được bảo lãnh The sponsored:

SốTT Họ tên (chữ in hoa)
Full name
(in Capitalletters)
Giớitính
Sex
Ngày tháng năm sinh
Date of birth
(Day,Month,Year)
Quốc tịchNationality Hộ chiếusố
Passport
number
Nghề
nghiệp
Occupation
Quan hệ (4)
Relationship
Gốc
Atbirth
Hiệnnay
Current

III- Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Request the Immigration Department:

1- Giải quyết cho những người có tên ở Mục II được nhập cảnh Việt Nam

một lần o        nhiều lần o  từ ngày: …./…./…. đến ngày: …./…./….

To grant the people listed in Part II permission of a singie entry o  or multiple entries ointo VietNam for an intended length of stay from (Day, Month, Year) …../…/……… to …../…/…/

2- Mục đích/ Purpose of entry:……………………………………………………………………………….

3- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:……………………………………………………………………

Intended temporary residential address in Viet Nam

4- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại ……………..nước ………………..để cấp thị thực.

To inform the Vietnamese Diplomalic Mission at………………. in (country)…………..of the Visa issuance.

5- Cho nhận thị thực tại cửa khẩu, tên cửa khẩu: ……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

To grant permission to pick up Visa upon arrival at ……………………….Border Checkpoint.

Lý do

Reason (s) ………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Xác nhận Certified by (5)
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp
Làm tại:……ngày…..tháng….năm ….
Done at        date (Day, Month, Year)Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name

 

Ghi chú/Notes

(1) Dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú/thẻ tạm trú tại Việt Nam mời, bảo lãnh thân nhân nhập cảnh; nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.

This form is for Vietnamese citizens or the foreigners with Permanent or Temporary Resident Card in sponsoring their foreign family members to apply for a Vietnamese Visa. Submit in person a completed application form at the Immigration Department – Ministry of Public Security.

(2) Kèm bản sao giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú;

Enclose a certified copy of the ID Card/ Passport or Permanent Temporary Resident Card

(3) Công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú ghi địa chỉ thường trú; người nước ngoài có thẻ tạm trú ghi địa chỉ tạm trú.

For Vietnamese citizens or the foreigners with Permanent Resident Card, specify the permanent residential address in Viet Nam; For Temporary Resident Card holders, specifythe temporary residential address.

(4) Kèm bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ theo quy định.

Enclose supporting documents to prove family relationship as stipulated by the Law.

(5) Trường hợp công dân Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú, thì Trưởng Công an phường, xã xác nhận các điểm khai tại Mục I.

For Vietnamese citizens and the foreigners with Permanent Resident Card, Part I iscertified by the Chief of the Ward/Commune Public Security.

Trường hợp người nước ngoài có thẻ tạm trú thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó xác nhận các điểm khai tại Mục.I.

For the foreigners with Temporary Resident Card, part I is certified by the Head of sponsoring organisation.

 

Tải mẫu NA3 tại đây: DOWNLOAD