Mẫu NB1 – Trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu NB1 – Trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

visa sân bay công văn nhập cảnhvisa sân bay công văn nhập cảnh

Mẫu NB1 – mẫu Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh.
Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04 của Bộ Công An ( 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến Việc xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam)

Tải mẫu NB1 tại đây:  DOWNLOAD 

Xem chi tiết biểu mẫu nhập cảnh bên dưới:

 

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Số: ……… /…….…

V/v báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
……., ngày…..tháng…..năm……..

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội………………………..

 

Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ,  điện thoại, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động)     

 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

 (Nêu cụ thể từng vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm, thời gian bắt đầu làm việc, thời gian kết thúc.)

Đề nghị quý Sở xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………… chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)