Mẫu NB2- Công văn trả lời kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Mẫu NB2- Công văn trả lời kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh

Dịch vụ xin giấy phép nhập cảnh

Mẫu NB2- Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NB2).
Mẫu NB2 Đây là biểu mẫu được đính kèm theo THÔNG TƯ 04 quy định biểu mẫu xuất nhập cảnh.

► Xem thêm: LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH 2015

Tải mẫu NB2 tại đây:  DOWNLOAD 

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Số: ………./……-……

V/v báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
……., ngày…..tháng…..năm…..

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…………..

 

Căn cứ văn bản số     /LĐTBXH-TB   ngày    tháng     năm      của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…………….. về việc thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp/tổ chức.

(Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ,  điện thoại, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động)     

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã được chấp thuận: …………

………………………………………………………………………………………………..

  1. Vị trí công việc và số lượng người lao động nước ngoài đã sử dụng (nếu có): …………

………………………………………………………………………………………………..

  1. Vị trí công việc, số lượng người lao động nước ngoài thay đổi và lý do (nêu cụ thể từng vị trí công việc):………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Đề nghị quý Sở xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………… chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)