Mẫu NB3 – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Mẫu NB3 – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

gia hạn visa uy tíngia hạn visa uy tín

Mẫu NB3 – Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (NB3).
Biểu mẫu này được ban hành kèm theo thông tư 04 hướng dẫn Luật Xuất Nhập cảnh

Xem thêm: MẪU TỜ KHAI LÀM THỦ TỤC DÁN VISA ĐẠI SỨ QUÁN,MẪU TỜ KHAI SÂN BAY

 

Mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
   
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ….SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 
Số:           /LĐTBXH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài. ……., ngày…..tháng…..năm…..

 

Kính gửi: ………………………………………………….

 

Theo đề nghị tại văn bản số       ngày     tháng     năm     của (tên doanh nghiệp/tổ chức) và ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………….., Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố………….. thông báo về những vị trí công việc mà (tên doanh nghiệp/tổ chức) được sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

  1. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHẤP THUẬN
  2. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Vị trí công việc; số lượng người; thời gian làm việc (bắt đầu và kết thúc): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN
  2. Vị trí công việc; số lượng người: ………………………………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Vị trí công việc; số lượng người: ………………………………………………………………………………………

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Tên doanh nghiệp/tổ chức) có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam./.

 

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)