Mẫu số 01: Mẫu đơn xin chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 01: Mẫu đơn xin chấp thuận vị trí sử dụng lao động nước ngoài

Gia hạn giấy phép lao độngGiấy phép lao động

Mẫu này ban hành kèm theo thông tư 03/2014 TT-BLĐTBXH , ngày 20 tháng 01 năm 2014. Hướng dẫn về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tải xuống:  DOWNLOAD

Mẫu đơn 01 về giấy phép lao động còn có tên gọi là MẪU BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Trước khi nộp hồ sơ xin cấp workpemit cho người nước ngoài thì công ty phải được ỦY BAN CẤP TỈNH cho phép tuyển dụng lao động nước ngoài mới được nộp hồ sơ xin làm giấy phép lao động.
Liên hệ dịch vụ TƯ VẤN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI trên web này.
Xem thêm: NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG 2016
về dịch vụ Giấy phép lao động giá rẻ tại Hà Nội

Xem mẫu ĐƠN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG tại đây

 

Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

Số: ……… /…….…

V/v báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
……., ngày…..tháng…..năm……..

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội………………………..

 

Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

(Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ,  điện thoại, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động)     

 Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

 (Nêu cụ thể từng vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, địa điểm, thời gian bắt đầu làm việc, thời gian kết thúc.)

Đề nghị quý Sở xem xét, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố………… chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:– Như trên;

– Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)