Phiếu lý lịch tư pháp dùng để làm gì?

Phiếu lý lịch tư pháp dùng để làm gì?

Theo quy định tại luật lý lịch tư pháp 2009, Phiếu lý lịch tư pháp dùng để:

1. Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

2. Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng.

3. Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự.

4. Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp với đối tượng được cấp và phù hợp với từng loại mục đích khách nhau. Phân biệt lý lịch tư pháp số 1 và số 2