Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào?

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2