Quy định về hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại công ty

xin miễn giấy phép lao động

xin miễn giấy phép lao động