1 năm

1 năm

hướng dẫn thủ tục gia hạn visa 1 năm
xin gia hạn visa 1 năm được tính là visa dài hạn. Nếu bạn muốn tự mình xin visa 6 tháng hãy xem hướng dẫn xin visa 6 ...