Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam

Hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam-Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 thì hồ sơ cấp phiếu lý ...