lệ phí cấp hộ chiếu

lệ phí cấp hộ chiếu

Theo thông tư số 264/2016/tt-btc phụ lục 1 mức thu lệ phí cấp hộ chiếu được thu như sau Lệ phí cấp hộ chiếu theo quy định mới nhất ...