lệ phí thị thực

lệ phí thị thực

Lệ phí cấp thẻ tạm trú là bao nhiêu?
Lệ phí thẻ tạm trú cho người nước ngoài được quy định tại Thông tư số 157/2015/TT-BTC. Theo đó thì chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ ...