Lylichtuphap

Lylichtuphap

Ủy quyền xin lý lịch tư pháp
Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công ...

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào? Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư ...

giấy phép lao động
Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 2 năm. Khi giấy phép lao động gần hết hạn thì doanh nghiệp ...