miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc

miễn thị thực visa cho người có quốc tịch Hàn Quốc

Gia hạn thẻ tạm trú 2 năm cho người hàn quốc
  BỘ NGOẠI GIAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2004/QĐ-BNG Hà Nội, ngày 30 ...