Mức thu lệ phí visa Việt Nam

Mức thu lệ phí visa Việt Nam

Mức thu lệ phí visa Việt Nam
  Mức thu lệ phí visa Việt Nam theo Thông tư số 157/2015/TT-BTC mới nhất của bộ tài chính như sau : Các mức thu đối với người nước ngoài ...