nghị định 102

nghị định 102

nghị định 102 về giấy phép lao động
Quy định về giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc phải xin workpermit. Tại Nghị định số 102/2013  quy định chi tiết về vấn ...