phieulylichtuphapso1

phieulylichtuphapso1

Ủy quyền xin lý lịch tư pháp
Theo quy định tại luật  LÝ LỊCH TƯ PHÁP 2009, Đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp như sau: Phiếu lý lịch tư pháp số 1:Công ...

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào? Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư ...