phieulylichtuphapso2

phieulylichtuphapso2

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 khác nhau như thế nào? Theo quy đinh tại Luật lý lịch tư ...