quy định mới về giấy phép lđ

quy định mới về giấy phép lđ

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội
Nghị định 11/2016 về giấy phép lao động- hướng dẫn luật lao động về lao động nước ngoài đã có hiệu lực và bắt đầu áp dụng. Việc ...