Quy định về miễn thị thực cho Việt Kiều

Quy định về miễn thị thực cho Việt Kiều

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _________ Số: 135/2007/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________ Hà Nội, ngày 17 ...