thái nguyên

thái nguyên

Xin visa, gia hạn visa cho người Hàn quốc ở Thái Nguyên
    Người Hàn quốc ở Thái Nguyên cần gia hạn visa để làm việc với các thời hạn 1 tháng, visa 3 tháng hoặc visa dài hạn ...

Thủ tục gia hạn visa cho Trưởng văn phòng đại diện tại Thái Nguyên cần hồ sơ gì?
Thủ tục gia hạn visa cho Trưởng văn phòng đại diện tại Thái Nguyên cần hồ sơ như sau; Việc xin visa hoặc gia hạn visa Việt Nam ...