thông tư 190/2012/TT-BTC

thông tư 190/2012/TT-BTC

thông tư 190/2012/TT-BTC
Quy định về chế độ thu, nộp, sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực thông tư 190/2012/TT-BTC BỘ TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ ...