thu tuc xin giay phep lao dong

thu tuc xin giay phep lao dong

Gia hạn giấy phép lao động
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải được cấp giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên theo quy định của ...

Tại Bắc Ninh, công ty nằm trong khu công nghiệp có thể liên hệ với ban quản lý dự án khu công nghiệp để làm, Nếu công ty ...