tthur tục

tthur tục

giấy phép lao động
Gia hạn giấy phép lao động là xin thêm thời hạn của giấy phép lao động. Để người nước ngoài tiếp tục làm việc ở Việt Nam. XIN ...