xin gia hạn du lịch

xin gia hạn du lịch

xin visa du lịch, gia hạn visa du lịch
visa Du lịch từ ngày 1/1/2015 có ký hiệu là DL. gia hạn visa du lịch nhằm mục đích lưu trú thêm sau khi hết hạn visa. visa ...