Tải Mẫu NA10 danh sách đề nghị miễn thị thực – LegalVietANT

Tải Mẫu NA10 danh sách đề nghị miễn thị thực – LegalVietANT

Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Ban hành kèm theo thông tư 04/2015. Đang có hiệu lực áp dụng.

Mẫu Danh sách miễn thị thực Na10 cần đóng dấu ký tên của cơ quan.

Biểu mẫu Na10- ban hành theo TT04/2015 TT- BCA  ngày 5-1-2015 Hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 2 năm 2015.

Tải mẫu NA10 tạiDOWNLOAD

……………………(1)Số:

V/v cấp Giấy miễn thị thực

Mẫu NA10        Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

                                                                                                                                                                                                                                                ngày 05 tháng  01 năm  2015

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  …………, ngày …… tháng….. năm…..

   

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

………………(1)……………..gửi danh sách đề nghị cấp giấy miễn thị thực cho ……(2)……người sau:

STT Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu/ Giấy tờ đi lại quốc tế Nghề nghiệp Giấy tờ chứng minh (3) Ghi chú (4)
Số Ngày hết hạn

 

Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết ý kiến./.

 

            Thủ trưởng cơ quan đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

(2) Tổng số người;

(3)- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, ghi tên giấy tờ chứng minh là người gốc Việt Nam

– Đối với người nước ngoài, ghi rõ tên giấy tờ chứng minh quan hệ với người Việt Nam.

(4) Những vấn đề cần chú ý khác: cấp lại, cấp lần mấy….