Tải mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài

Tải mẫu NA11 giấy bảo lãnh cho người nước ngoài

biểu mẫu visa

Mẫu này dùng khi công dân Việt Nam bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú.

Biểu mẫu Na11- ban hành theo TT04/2015 TT- BCA  ngày 5-1-2015 Hiệu lực thi hành ngày 25 tháng 2 năm 2015.

Trên mẫu Đơn NA11 cần đóng dấu xác nhận của công an xã phường.

Tải mẫu NA11 tại đây:  DOWNLOAD 

Mẫu (Form) NA11

                                                        Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01 năm  2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                          GIẤY BẢO LÃNH

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM (1)

I- Người bảo lãnh         

1- Họ tên:………………………………………………………………………………………………………………….

2- Giới tính: nam         nữ        3- Sinh ngày……..tháng……… năm ………………………

4- Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu)………………………………………………………….

5- Giấy chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………

cấp ngày: ………………………………cơ quan cấp: ……………………………………………………..

6- Nghề nghiệp:……………………….Nơi làm việc hiện nay: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Người được bảo lãnh
Số TT Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số Nghề nghiệp Quan hệ

(2)

               
               
               

 

III. Nội dung bảo lãnh

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được thường trú tại địa chỉ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Đảm bảo về cuộc sống cho thân nhân sau khi được thường trú (3)

  1. Về nhà ở:

Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

Người được bảo lãnh tự mua

  1. Về nguồn sống thường xuyên:

Người bảo lãnh cung cấp tài chính để nuôi dưỡng

Người được bảo lãnh tự túc

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận của Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú (4)

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ……. ngày……tháng……. năm……

      Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

 

(1) Nộp kèm theo đơn xin thường trú (mẫu NA12).

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh và kèm theo giấy tờ chứng minh.

(3)  Đánh dấu x vào ô tương ứng và kèm theo giấy tờ chứng minh.

(4) Trưởng Công an phường, xã xác nhận Mục I.