Tải mẫu NA6 công văn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tải mẫu NA6 công văn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

biểu mẫu visa

Mẫu NA6, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 .

Biểu mẫu này dùng cho doanh nghiệp và tổ chức hoạt động tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú chủ đầu tư, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động, và những trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động …..

 

………………………………….(1)Trụ sở tại:Điện thoại:

Số: ……………

V/v Đề nghị cấp thẻ tạm trú

 cho người nước ngoài

 

                    Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCAngày 05 tháng  01 năm  2015

 

………….,ngày ……. tháng ….. năm …..

 

 

Kính gửi : …………………………………………………………………(2)

 

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho …….. người nước ngoài sau đây:

 

Số TT Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số Vị trí công việc

 

(Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú kèm theo)

 

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức

(2) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú NG3).

 

Tải mẫu NA 6 tại đây:  DOWN LOAD