Tải mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tải mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

biểu mẫu visa

Biểu mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015.

Biểu mẫu này dùng cá nhân là công dân Việt Nam bảo lãnh cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu (Form) NA7

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01 năm  2015

.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

 

Kính gửi:…………………………………..(1)

 

  1. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: …………………………………………………………………………………………………………………..

2- Giới tính:   Nam     Nữ                    3- Sinh ngày…….tháng…….năm………………..

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………………………………………

– Địa chỉ tạm trú (nếu có)………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại liên hệ/Email: ……………………………………………………………………………………..

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ……………………………………………………………..
6- Nghề nghiệp: …………………………Nơi làm việc hiện nay: ……………………………………….

  1. Người được bảo lãnh:

 

Số TT Họ  tên(chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số Quan hệ(2)

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

     Làm tại ……… ngày…….tháng…….. năm……….          Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

 

Tải mẫu NA 7 tại đây:   DOWNLOAD