Thành lập công ty mất bao lâu?

Giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Giấy phép lao động tại Bắc Ninh