Từ 01/7/2020: Không cần về quê làm hộ chiếu khi đã có căn cước