Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài