Hệ thống biểu mẫu xin cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn visa, thường trú

Hệ thống biểu mẫu xin cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn visa, thường trú

Biểu mẫu visaBiểu mẫu visa

Hệ thống biểu mẫu xin cấp thị thưc, thẻ tạm trú, gia hạn visa, cho người nước ngoài ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an

1. Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam NA1 – Cục quản lý xuất nhập cảnh

2. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh (NA2 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

3. Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh (NA3 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

4. Phiếu yêu cầu điện báo (NA4 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

5. Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

6. Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú (NA6 Cục quản lý xuất nhập cảnh).

7. Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (NA7).

8. Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (NA8).

9. Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực (NA9).

10. Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực (NA10).

11. Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (NA11).

12. Đơn xin thường trú (NA12).

13. Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú (NA13).

14. Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA14).

15. Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới (NA15).

16. Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (NA16).

17. Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài (NA17).

18. Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (NA18).