Quy định về biểu mẫu xuất nhập cảnh

Quy định về biểu mẫu xuất nhập cảnh

TQuy định về biểu mẫu xuất nhập cảnh, cư trú
BỘ CÔNG AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 04/2015/TT-BCA   Hà Nội, ngày 05 ...